top of page

Öý we biznes üçin suwuň süzülmesiniň iň gowy 5 görnüşi haýsydyr?

Öýüňizde ýa-da biznesiňizde suwuň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmegi ýüregiňize düwen bolsaňyz, suwy süzmek ulgamlary iň oňat çözgütdir. Dürli zerurlyklar üçin ýörite döredilen süzgüç ulgamlarynyň köp görnüşi bar. Bu makalada, öý we täjirçilik maksatly suw süzgüç ulgamlarynyň dürli görnüşlerine serederis, şonuň üçin size laýyk gelýän çözgüdi saýlap bilersiňiz.

1. Ters osmoz ulgamlary:


Ters osmoz suw süzgüç ulgamlary iň ýokary arassalanmagy üpjün edýär. Arassa we howpsuz agyz suwuny hödürläp, zyýanly hapalaýjylary, bakteriýalary, wiruslary we beýleki hapalaýjylary netijeli aýyrýarlar. Ters osmoz ulgamlary, esasanam suwuň hili möhüm bolan kwartiralarda, şäher jaýlarynda we willalarda içerki ulanmak üçin amatlydyr.


Suwy arassalamak we taýýarlamak

Ters osmoz, suwy arassalamagyň we taýýarlamagyň iň geljegi uly we giňden ulanylýan usullaryndan biridir. Ters osmoz ulgamlary, 0,001-0.0001 mikron ululykdaky bölejikleri suwdan aýyrmaga ukyply. Bu aralyk gatylyk duzlaryny, sulfatlary, nitratlary, natriý ionlaryny, ownuk molekulalary we boýaglary öz içine alýar. Has netijeli işlemek üçin has uly bölejikleri aýyrýan deslapky arassalaýyş tapgyrlaryny (mehaniki arassalamak we mikro-, ultra ýa-da nanofiltrasiýa) ulanmak maslahat berilýär.Azyk senagaty

Ters osmoz, ýylylyk proseslerine garanyňda miwe suwlary ýaly iýmit suwuklyklarynyň konsentrasiýasyny ýokarlandyrmak üçin has tygşytly prosesdir. Üstünlikleri az iş çykdajylaryny we ýylylygy bejermekden gaça durmak ukybyny öz içine alýar, bu prosesi iýmitleriň köpüsinde beloklar we fermentler ýaly ýylylyga duýgur maddalar üçin amatly edýär.


Ters osmoz süýt önümçiliginde süýtli belok tozanlaryny öndürmek we süýdüni jemlemek üçin giňden ulanylýar - transport çykdajylaryny azaldýar.


2. Kömür süzgüçleri:

Kömür süzgüçleri suwuň hilini ýokarlandyrmagyň ýönekeý we elýeterli usulydyr. Hlor, organiki maddalar we ýakymsyz yslary netijeli aýyrýarlar, suwy içmek we ulanmak has ýakymly edýär. Bu süzgüçler, esasanam hlorly suwly ýerlerde öýde ulanmak üçin amatlydyr.


3. BigBlue akymy (esasy) süzgüçler:AquaCom, suwy arassalamak üçin esasy çözgüt - BigBlue süzgüçlerini hödürleýär. Bu süzgüçler hapalanmagyň görnüşine baglylykda saýlanan ýörite patronlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Çüýşe degişli kartrij goýulýar, ululygy zerur öndürijilik bilen kesgitlenýär. Has netijeli arassalanmagy gazanmak üçin yzygiderli gurlan birnäçe çüýşe bilen opsiýalar bar.


BigBlue modelleriniň esasy aýratynlyklary:

 • BB 10 "-1": Umumy ölçegleri 333 x 184 mm, gidrawliki garşylyk 0,1 bar / akym tizliginde 3,42 m3 / sagat.

 • BB 10 "-1 1/2": Umumy ölçegleri 346 x 184 mm, gidrawliki garşylyk 0,1 bar / sagatda 4,56 m3 tizlik bilen.

 • BB 20 "-1": Umumy ölçegleri 594 x 184 mm, gidrawliki garşylyk 0,1 bar / akym tizliginde 3,42 m3 / sagat.

 • BB 20 "-1 1/2": Umumy ölçegleri 606 x 184 mm, gidrawliki garşylyk 0,1 bar / akym tizliginde 4,56 m3 / sagatda.


BigBlue süzgüçleriniň artykmaçlyklary:

 • Pul we hil üçin ajaýyp baha. “BigBlue” süzgüçleri, hususy jaýda suwy arassalamak üçin iň amatly wariantdyr.

 • Dürli kartridžler suwy arassalamak meseleleriniň dürli toplumlaryny çözmäge mümkinçilik berýär.

 • Bejeriş zerurlygy bolmazdan kartridžleri aňsat çalyşmak.

 • Allhli borçnamalaryň we kepillik şertleriniň kepillendirilmegi.

 • Hyzmatlaryň wagtynda ýerine ýetirilmegi we müşderiniň talaplaryny göz öňünde tutmak.


BigBlue süzgüçleriniň kemçilikleri:

 • Esasanam suwy ýumşatmak babatynda çäkli öndürijilik.

 • ýumşadyjy kartrijiň täzeden dikeldilmegi mümkin däl.

 • Eredilen demir saklamak üçin çäkli ukyp.

 • Wodorod sulfidi bilen işlemegiň netijesizligi.

 • Kartrijler we çüýşeler organiki maddalar bilen zaýalanyp biler, şonuň üçin ulanmazdan ozal şeýle süzgüçden geçen suwy gaýnatmak maslahat berilýär.

 • Süzgüçleri yzygiderli gözegçilik etmek we yzygiderli çalyşmak zerurdyr.


“BigBlue” süzgüçleri, çylşyrymly suw süzgüç ulgamyndan ozal we ahyrky (uglerod) arassalanmagy hökmünde deslapky (çökündi) arassalamak hökmünde ulanmak maslahat berilýär.


Kartrijli çüýşe, az suw sarp edýän hususy ýurt jaýy üçin suwy süzmek üçin amatly zat, käbir hapalary aýyrmaga mümkinçilik berýär. AquaCom ýokary hilli hyzmatlary we her bir müşderä aýratyn çemeleşmegi kepillendirýär.


4. Ultrafiltrasiýa ulgamlary:Ultrafiltrasiýa membranany bölmek prosesi, şeýle hem membrananyň öň we soň basyş tapawudynyň täsiri astynda suwuklygy süzmek arkaly amala aşyrylýan maddalaryň bölünişi we konsentrasiýasydyr. Ultrafiltrasiýa membranalarynyň gözenek ululygy 0.01-den 0,1 mikrona çenli üýtgeýär.

Ultrafiltrasiýa suw süzgüç ulgamlary arassa, hapalanmaz suw bilen üpjün edip, mikroorganizmleri, bakteriýalary we wiruslary netijeli aýyrýar. Arassa we howpsuz suw iň möhüm ähmiýete eýe bolan öý ulanylyşy we täjirçilik kärhanalary üçin amatlydyr.

Ultrafiltrasiýa ýokary molekulaly agramy pes molekulaly agram böleklerinden aýyrmak meseleleri bilen baglanyşykly köp sanly amaly ýerine ýetirýär. Işiň bu görnüşi aşakdaky pudaklarda amaly tapyp biler:

 • azyk we süýt senagaty

 • derman senagaty

 • dokma senagaty

 • himiýa senagaty

 • metallurgiýa pudagy

 • kagyz öndürmek

 • deri senagaty

5. Nanofiltrasiýa:


Üýtgeşik nanofiltrasiýa (NF) tehnologiýasy, ýokary hilli arassalanmagy üpjün edip, nanobölejikleri suwdan aýyrmaga mümkinçilik berýär. Usulyň ady, nanometr ölçegli bölejikleri aýyrmak ukybyndan gelip çykýar. Nanofiltrasiýa ters osmoz bilen ultrafiltrasiýa arasynda orta baglanyşykdyr.


Arassalamak prosesinde 210-dan 420-e çenli molekulýar agramly molekulalar süzülýär. Mundan başga-da, nanofiltrasiýa membranasy suwy duzlardan 85% arassalaýar, bedene peýdaly mikroelementleri we minerallary gorap saklaýar we zyýanly maddalary aýyrýar. Mysal üçin, başlangyç suwuň gatylygy 5.1 bolsa, nanofiltrasiýadan geçenden soň galyndy gatylygy 0,75, ters osmozdan soň - 0,17 bolýar. Monowalent kalsiý ionlary 80%, magneziý sulfat ýaly bölünen anionlar hasam 90% -de saklanýar. Nanofiltrasiýa membranasy suwdan, esasanam ýerüsti çeşmelerden reňk we umumy organiki uglerody aýyrmak, gatylygy azaltmak ýa-da tebigy artezian guýularyndan radiumy aýyrmak üçin giňden ulanylýar.


Nanofiltrasiýa membranalary üçin iş basyşy, gurnamagyň görnüşine baglylykda adatça 1,5-16 aralygy bolýar. Bu tehnologiýa, suwuň hilini we arassalygyny saklamak bilen hapalaýjylaryň ygtybarly we netijeli ýok edilmegini üpjün edýär.


Netije:

Öýüňiz ýa-da biznesiňiz üçin suw süzgüç ulgamy gerekmi, AquaCom islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli ulgamlary hödürleýär. Müşderilere özboluşly talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli çözgütler bermäge borçlanýarys. Biziň maksadymyz, her gün lezzet alyp boljak arassa, ygtybarly we ajaýyp tagamly suw bilen üpjün etmekdir.


AquaCom bilen öýüňiz ýa-da işiňiz üçin ajaýyp suw süzgüç ulgamyny tapyň! Biziň bilen habarlaşyň we hünärmenlerimiz size dogry saýlamaga kömek eder.

4 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page