top of page

ARASSALYGYŇ RAHATLYGYNY SAÝLAŇ

AquaCom

Kepillik we mugt gurnama bilen suw filtrleri

AquaCom Eco-100 water filter

ARZANLADYŞ

25%

Anchor 1
Image by Edu Lauton

GARAŞARYNA

ÖŇÜNDED TÖLEGSIZ

Image by Edu Lauton

HYZMAT

MUGT

OIG.OJXzoGT9JBsjqFtlgCLc.jpg

SIZDE EÝÝÄM FILTR BARMY?

Öýüňizde işlemeýän suw filtriňiz barmy?

BIZ ONY TÄZE ÝALY EDIP DIKELDIP BILERIS

  • täze ýaly işlär
  • sizi ýakmaz
  • suw ýene arassa we tagamly bolar
  • kartridžler has arzan bolar

AquaCom” optimizasiýasy näme? Käbir filtr öndürijileri (Bluefilter, Barrier, Aquaphor we beýlekiler) ýörite, diňe olardan gymmat kartridžleri alar ýaly, ulgamlary öndürýärler. Içinde bu kartridžler standart görnüşlerden düýpgöter tapawutlanmaýar, adatça diňe baglanyşyk usuly we bahasy özboluşlydyr. AquaCom köp esse arzan düşjek standart kartridž üçin suw filtriňizi optimizasiýa edýär. Standart kartridžler öňkiler bilen deňeşdireňde şol bir, ondan gowrak bolmasa, arassa suwy berýärler. Şeýle ulgamy bir gezek optimizasiýa edilen soň, onuň işi üçin hiç haçan artykmaç pul tölemeli bolmaz, bu size ömrüňizde müňlerçe manat tygşytlamaga kömek eder. AquaCom-da ähli öý suw arrassalaýyş ulgamlara degişli ️optimizasiýa, ️tehniki seredilmegi, kartrij (filtrleri) çalyşmak, ️bejeriş we diagnostika işleri MUGT, ýokary hilli filtrleriň/kartridžleriň bahalary bolsa, siziň göwnüňize ýararlar! hyzmatlarymyzdan bir gezek peýdalanyp, siz AquaCom-yň mugt tehniki seredilýän müşderiň biri bolarsyňyz. Bu nämeni aňladýar? Bu diňe iki zady ýatda saklaMalydygyny aňladýar: 1. Krandyňyzdan hemişe arassa agyz suwy akýar, ýok bolsa, onda 2. AquaCom-a jaň etmegiň wagty geldi! Suw üçin artykmaç tölemegi bes etmek, mugt maslahat almak we hünärmeni çagyrmak üçin häzir (863)48-11-10 jaň ediň!

KATEGORIÝALAR

ARZANLADYŞLAR WE AKSIÝALAR

ÝÖRITE TEKLIP

Water Purifier & Glass

HER BIR FILTR BILEN
AquaCom Standard-150 we
AquaCom Premium-200

<span style="letter-spacing:normal"KARTRIDŽ TOPLUMY SOWGAT

uzyn ýyl üçin kartridžler 

Celebrating with friends

DOSTLARYŇYZA BIZI TEKLIP EDIŇ WE BILELIKDE AJAÝYP BONUSLARY ALYŇ

Teklip üçin sowgat

Heriňize

BIZNES ÜÇIN

PEÝDALYDAN TÄZESI