top of page

Daçada arassa suw - boljak zat!

AquaCom, şäheriň daşyndaky hususy jaýlara we kottejlere ýokary hilli agyz suwy bermek üçin giňişleýin çözgütleri hödürleýär.

 

 

Islendik çylşyrymly suw arassalaýyş ulgamlary üçin enjamlar, gurnama we hyzmat hödürleýäris:

  • Gödek arassalaýyş we çuň süzgüç stansiýalary

  • Gaty suw ýumşadyjy ulgamlar

  • Ultramelewşe dezinfeksiýa

  • Awtomatlaşdyryş we dolandyryş ulgamlary

AquaCom enjamlary posdan, gumdan, wodorod sulfidinden, agyr metallardan we beýleki hapalardan ygtybarly goraýar.

 

Krantdan göni arassa agyz suwuny kepillendirýäris!

 

Jaýyňyzyň suw üpjünçiligini AquaCom hünärmenlerine ynanyň!

Ýokary hilli agyz suwy maşgalaňyz üçin saglygyň we rahatlygyň açarydyr. Ýöne bir öý jaýynyň şertlerinde, onuň alynmagyny üpjün etmek elmydama aňsat däl. AquaCom bu meseläni hemmetaraplaýyn çözmäge taýyn! Guýy suwunda köplenç ýokary derejeli demir, wodorod sulfidi, marganes we beýleki elementler bolýar, bu goşmaça arassalanmazdan içmek we içerde ulanmak üçin ýaramsyz bolýar. Bu meseläni çözmek üçin AquaCom kompaniýasy ýokary netijeli süzgüçlere esaslanýan suw arassalaýyş stansiýalaryny gurýar. Bu ulgamlar, suwy ähli hapalardan GOST 51232-98 we SanPin 2.1.4.1074-01 laýyklykda arassalamaga mümkinçilik berýär. Suwy ýumşadýan ulgamlar barada aýratyn bellemelidiris. Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Suw problemalary instituty tarapyndan geçirilen gözleglere görä, GDA sebitleriniň 60% -i suwuň gatylygy meselesine duçar bolýar. Şeýle suwuň sarp edilmegi, esasanam turbalarda we durmuş enjamlarynda masştabyň emele gelmegine birnäçe ýaramaz netijelere getirýär. AquaCom ýumşadyjy ulgamlar suwuň gatylygyny peseldip we bu problemalary ýok edip biler. Ýerasty çeşmelerden arassa suw ulananyňyzda-da mikrobiologiki hapalanma howpy saklanýar. Ygtybarly goramak üçin ultramelewşe suw dezinfeksiýa ulgamlaryny gurýarys. SanPin 2.1.4.559-96 laýyklykda tassyklanan dezinfeksiýa netijeliligi azyndan 99,99%. Öýüňize suwuň üznüksiz berilmegini üpjün etmek we suw ýetmezçiligini aradan aýyrmak üçin suw çüýşelerini saýlamakda we üpjün etmekde kömek edip bileris. Suw üpjünçiligi ulgamynyň ähli elementleri ýeke awtomatlaşdyrylan ulgama birleşdirildi. Bu ulgamyň işleýşine awtomatiki gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. AquaCom hünärmenleriniň hyzmatlaryndan peýdalanyň, öýüňizi ekologiýa taýdan arassa agyz suwy bilen ygtybarly üpjün ediň!

bottom of page