top of page

Siziň göwnüňizden turar diýip pikir edýäris, pikiriňizi üýtgetseňiz puluňyzy yzyna gaýtarmaga taýyn.

AquaCom-dan islendik öý süzgüçini guranyňyzdan soň 15 günüň içinde

Тест-драйв

Ondan başga:

GETIRMEK

GURNAMAK

ANYKLKAMAK

OPTIMIZIRLEMEK

ABATLAMAK

MASLAHAT ETMEK

Özüňizi görmekden ýadadyňyzmy?
Size maslahat ýa-da hünärmene baryp görmek gerekmi?

Işiňiz, öýüňiz ýa-da edaraňyz üçin suw arassalamak bilen gyzyklanýarsyňyz, ýöne size nämäniň laýykdygyny ýa-da bahasynyň näçeräkdigini bilmeýärsiňizmi?

AquaCom hünärmeni gelip, size telefonda ýa-da ýanyňyza baryp maslahat bermäge şat bolar.

Diňe jaň etmeli ýa-da web sahypamyzda sargyt goýmaly. Ilkinji sapar bilen barmagy we maslahat - MUGT!

​MÜŞDERILERIMIZIŇ AÝDAN ZATLARY

“SÖZ SAKLAÝARLAR WE GYMMATÇYL DÄL.”

MERDUŞ · AŞGABAT

"IŞLERINI BILÝÄRLER, HEMME ZAT ÇALT WE ÝOKARY HILLI EDILDI"

SERGEÝ · ÄNEW​

"KOMPANIÝAMYZ BU IŞDEN GATY HOŞALDY AquaCom"

MAKSIM · BALKANABAD

Instagram
Watch Now

SORAGLARYŇYZ BARMY?

Hyzmatlarymyz hakda soraglaryňyz barmy?
Kömek etmekden hoşal bolarys

☎️(863) 48-11-10

2023-03-13 Midjourney. YT_water_question_mark_036e9846-e6fb-4d46-876b-a7d5e0bb3944.png
Water Testing Kit

Suwy arassalamak we süzmek üçin doly çözgütler

Jaýlar we ofisler, kärhanalar we fermalar üçin doly suw arassalaýyş çözgütleri bilen üpjün edýäris. Diňe süzgüç satmaýarys, arassa agyz suwuny çeşmeden kranlara çenli çözýäris.

  • Aýratyn zerurlyklar we şertler üçin optimal süzgüç ulgamlaryny saýlamak

  • Süzgüçleri professional gurnamak we işe girizmek

  • Süzgüç elementlerini yzygiderli abatlamak we çalyşmak

  • Suwy arassalamak meseleleri boýunça geňeşmeler

  • Suwuň hiline laboratoriýa derňewi

  • Ultramelewşe suwy dezinfeksiýa etmek

  • Reagent doza ulgamlaryny gurmak

Suwuňyzy arassalamagy AquaCom hünärmenlerine tabşyryň!

Siziň üçin arassa agyz suwy meselesini hemmetaraplaýyn çözeris.

bottom of page