top of page

Soraglar ýa-da süzgüçler, suw we olar bilen durmuş hakda ýygy-ýygydan berilýän soraglar


Знак вопроса из воды

Gaýnatmagyň ýerine suw süzgüçini ulanyp bilerinmi?

Hawa, suw süzgüji mikroblary we beýleki howply hapalary suwdan aýryp biler, şonuň üçin gaýnatmagyň ýerine ulanyp bolar.


Suw süzgüçiňizi näçe gezek çalyşmaly?

Suw süzgüçiňizi gelýän suwuň hiline we süzgüçiň görnüşine baglylykda her 4-6 aýdan bir gezek üýtgetmek maslahat berilýär. AquaCom müşderileri üçin bu mesele däl, sebäbi ... AquaCom kartridžleri wagtynda çalyşmak üçin mugt hyzmat edýär.


Suw süzgüçini gyzgyn suw bilen ulanyp bolarmy?

Hawa, gyzgyn suw üçin ýörite süzgüç görnüşi bar.


Suw süzgüçini dürli suw çeşmeleri bilen ulanyp bolarmy?

Suw süzgüçleri dürli suw çeşmeleri, şol sanda guýynyň ýa-da derýanyň suwy bilen ulanylyp bilner. Diňe suw çeşmesiniň hiline baglylykda ýörite süzgüç görnüşini ulanmagyňyz zerur bolup biler.


Süzgüçler, suw we olar bilen ýaşaýyş hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglarymyzy giňeltmek isleseňiz bize ýazyň

Bu, süzgüçler, suw we olar bilen ýaşamak hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglarymyzy täzelemäge we size zerur maglumatlary almaga kömek eder.

3 views0 comments

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page