top of page

Gaýnatmaň döremäge sebäp bolýan suwy içmezligiň 3 sebäbi, we ony arassalamak üçin birnäçe usuly.

Çüýşe ýa-da tabak doldurmak üçin kran suwundan peýdalanýan bolsaňyz, gaýnatma sizi geň galdyrmaz. Bolanda näme? Sodany goşduň, ýuwduň – bolany, ýene gaýnadyp bolar. Sodadan başga-da, gaýnatma bilen göreşmegiň başga ýollary hem bar…


Çäýnegi gaýnatmadan nädip arassalamaly

Çäýnegiň düýbünde ýakymsyz duz örtügini göreniňde, ondan suw içmek islemeýärsiň. Arassalamak zerur. Kyn däl, sebäbi gap-gaç arassalaýan önümleriň onlarçasy bar:

  • Terezini aýyrmak üçin ýörite himiki maddalar bilen arassalaň;

  • Sirke, limon kislotasy, kartoşkanyň gabygy, şor bilen gaýnadyň;

  • Hatda bir küýzäni Coca-Cola gaýnadyp bilersiňiz.

Bu usullar eýýäm peýda bolan gaýnatmalary aýyrmaga kömek edýär, ýöne limon kislotasy ýa-da kola bilen bu hereketlerden soň, bir hepdeden soň çäýnek ýene plakada örtülip bilner. Munuň özi tegelekde gaýtalanar, sebäbini bilýärsiňizmi? Mesele çäýnekde däl, suwda. Bu suwy içmeli däl.

“Adamlary ýakýan çäýnek däl, adamlary ýakýan suw.”

1-nji sebäp. Hemme zat ortaça gowy.

Porsy ýag bilen zaýalap bilmersiňiz, ýöne duz bilen edip bilersiňiz. Kran suwuňyz gaty kyn bolsa gerek. Diýmek, gaýnanda çäýnegiň diwarlaryna ýapyşýan artykmaç duzlar bar. Bular esasan kalsiý we magniýdir. Bu duzlardan dynsaňyz, gaýnatmanyň hiç ýerden bolmaz.

Hawa, kalsiý we magniý peýdaly, ýöne kran suwundaky ýaly mukdarda däl. Gaýnandan soňam şol ýerde galýarlar. Şeýle suwy uzak wagtlap içseňiz, duzlar kem-kemden bedenimize: böwreklere we gan damarlarynyň diwarlaryna ýerleşdiriler. Ol ýerde dowamly kesellerden uzakda däl.


2-nji sebäp. Böwrekler gazana däl, olary soda bilen ýuwup bolmar.

Çaýdan tapawutlylykda, böwregimizdäki duzlary çykarmak üçin limon kislotasyny içip bilmeris. Gynansagam, gap-gaçlary mata we sirke bilen arassalap bilmersiňiz. Terezini nädip aýyrmalydygyny we hiç haçan öýüňize gaýdyp gelmändigini öwreneliň. AquaCom süzgüçleriniň munuň bilen näme baglanyşygy bar?


Gaýnmazdan ozal duzlardan dynmaly. Şeýlelik bilen, gap-gaçlary yzygiderli arassalamak üçin wagt tygşytlaman, bedene zyýan berýän maddalary içmegi hem bes edersiňiz. Muny nädip etmeli?

Suwy süzüň. Bu hem tötänleýin edilmeli däldir. Süzgüçler islendik betbagtçylykdan gudratly goragçy däldir. Her süzgüç belli bir suw meselesini çözmek üçin ýörite ýygnalýar we synagdan geçirilýär.


Eger-de siz we men gaýnatma bilen göreşýän bolsak, suwy arassalaýan, ýumşadýan we artykmaç kalsiý saklaýan süzgüçler gerek. gaýnatmadan nädip goraýandyklaryny görmek üçin AquaCom süzgüçleriniň mysalyna seredeliň.


3-nji sebäp. AquaCom-da süzgüçlerde uly arzanladyşlar bar.

Gaýnatmadan mutlak gorag diýen ýaly AquaCom süzgüçleri, ýagny ters osmozly çümmedik süzgüçler bilen üpjün edilýär. Çukuryň aşagyndaky süzgüçlerde patronlar we ters osmoz membranasy bar. Kartrijler gysylan kokos uglerody, ýörite rezinler we beýleki maddalar bilen doldurylýar, arassalaýyş ulgamynyň esasy elementi ters osmoz membranasy bilen gowy arassalanmazdan ozal suw bakteriýalardan, artykmaç duzlardan we hlorlardan arassalanýar.

Köp maşgalaňyz bar bolsa we has arassa suw gerek bolsa, iň ýokary çeşme we mugt hyzmat etmek bilen ygtybarly kompaniýadan süzgüç almak elmydama gowudyr.


Bir gezek lýubkanyň aşagyna süzgüç gurmak bilen (gurnama mugt), şonda krany ömrüňiziň dowamynda açyp bilersiňiz we ömrüňiziň dowamynda gaýnatma we zyýanly maddalardan arassa suwdan lezzet alyp bilersiňiz. Şeýle süzgüç, çalyşýan patronlary 3 aýdan 12 aýa çenli çalyşmak şerti bilen suwuňyzy hapalardan, wiruslardan we bakteriýalardan gorar (AquaCom-da çalyşmak hyzmaty hem mugt). AquaCom operatory size jaň eder we patronlary ýa-da mugt diagnostikany çalyşmagyň zerurdygyny ýatladar.


Ýeri gelende aýtsak, ýakynlaryňyzy her gün ýatda saklajak sowgat bilen begendirmegiň wagty geldi!

✅Uly arzanladyş bilen 3 sany suw süzgüçini hödürleýäris, olaryň her biri kwartira we jaý üçin amatly bolup biler:
Ondan başga:


🛠️Gurnamak, 🛎️tehniki hyzmat etmek, 🔁kartridžleri çalyşmak we abatlamak – 🎁 MUGT.

👍Berlen kepillikden başga-da, süzgüç hemişe mugt hyzmat bilen üpjün edilýär.


ℹ️ Ähli maglumatlary ☎️ (863) 48-11-10 jaň edip tapyp bilersiňiz (operator size iň oňat warianty saýlamaga kömek eder we zerur bolsa şertleriňize we býudjetiňize laýyk goşmaça wariantlary tapar)!

☕Kafe we ​​restoranlarda “AquaCom Bistro” atly ýörite modelimiz bar, operatordan soraň.


🧊 AquaCom — спец чистой воды! ☎️ (863) 48-11-77 📧 aquacom.tm@gmail.com 📸 AquaCom.TM 🌐 http://www.aquacom-tm.com/


P.S. Indi kran suwundaky gaýnatma we zyýanly duzlardan nädip goramalydygyny bilýärsiňiz. Käbirleri netijeleri bilen göreşýär, käbirleri umyt baglaýar.

Diňe AquaCom-a jaň edip, meseleleri bir gezek çözýän adam bolup bilersiňiz.

Понравилась статья?

  • Да

  • Нет


4 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page