top of page

Ferma suwuny arassalamak. Meseleler we çözgütler

Hil taýdan suw bilen üpjün etmek, deňagramly iýmitleniş ýaly, fermada haýwanlaryň we guşlaryň saglygy we kadaly ösmegi üçin möhüm tarapdyr. Haýwanlar biologiki, fiziki we himiki hapalardan azat, şeýle hem mineral we yz elementleriniň düzüminde deňagramly arassa we ygtybarly suw bilen üpjün edilmelidir.

Içimlik suwdan başga-da, fermalar ýuwujy enjamlar we haýwanlary jaýlamak, tehnologiki enjamlary we taýýar önümleri sowatmak we iýmit taýýarlamak ýaly dürli tehnologiki amallar üçin gaýtadan işleýän suwy talap edýärler.


Mallary, doňuzlary we guşlary köpeltmek bilen meşgullanýan oba hojalygy kärhanalary ýörite suw taýýarlamak we süzmek ulgamlaryny ulanýarlar. Bu ulgamlar, müşderiniň zerurlyklaryny, sebitiň howa aýratynlyklaryny we beýleki faktorlary göz öňünde tutup, nusgalaryň laboratoriýa seljermelerine esaslanýar.


Içimlik suwuň hiline baha bermek

Оценка качества

Fermada ulanylýan agyz suwunyň hili, standartlara laýyk gelýän aşakdaky parametrlere esaslanýar:


  • 1. Nusgadaky duzuň umumy mukdary;

  • 2. Gatylyk, turşulyk we aşgarlyk;

  • 3. Azot toparyndaky maddalaryň, şol sanda nitratlaryň we nitritleriň mazmuny;

  • 4. Eredilen we ermedik demir we marganesiň konsentrasiýasy;

  • 5. Wodorod görkezijisi (pH);

  • 6. Permanganatyň okislenmegi;

  • 7. Patogen bakteriýalary we wiruslary goşmak bilen mikroorganizmleriň sany;

  • 8. Gaty eräp bilmeýän hapalaýjy maddalaryň bolmagy we konsentrasiýasy.


Ýaramaz netijeler

Недовольный негативные последствиями плохой воды петух

Bu parametrleriň standart bahalaryndan gyşarmak, aşakdaky negatiw netijelere sebäp bolup biler:


- pH bahasynyň üýtgemegi suwuň tagamyna täsir edip, haýwanlaryň içmekden ýüz öwürmegine sebäp bolup biler, bu ösüşdäki bidüzgünçiliklere we haýal ösmegine sebäp bolup biler.

- Duz düzüminiň köpelmegi ýa-da azalmagy, sygyrlaryň we doňuzlaryň iýmit siňdiriş ulgamyny bozup, broýleriň kadaly iýmitlenmegine we agramynyň ýokarlanmagyna päsgel berip biler.

- Agyr metallaryň rugsat edilýän iň ýokary konsentrasiýasyndan ýokary bolmak guşlar we haýwanlar üçin çynlakaý saglyk problemalaryna sebäp bolup biler we şeýle et iýilende adamlara zyýanly bolup biler.

- Demiriň ýokary konsentrasiýasy suwa gara tagam berýär we goňur bolýar. Şeýle suwy yzygiderli sarp etmek haýwanlaryň ösüşini haýalladyp biler.

- Suwda kalsiniň ýokary bolmagy haýwanlarda iýmit siňdirilişini peseldip, bedenindäki mineral deňagramlylygy bozup, goşmaça kynçylyklara sebäp bolup biler.


Suw arassalaýjy komponentler

Компоненты очистки воды

Fermer suwuny süzmek ulgamy, guýulardan, guýulardan ýa-da merkezleşdirilen suw üpjünçiliginden alnan nusgalaryň laboratoriýa seljermesi esasynda hünärmenler tarapyndan saýlanan dürli komponentleri öz içine alýar.


Gerekli komponentler

Ulgamyň hökmany bölegi, ownuk öýjükler bilen plastmassadan ýa-da metaldan ýasalan mata bolan süzgüçdir. Asma jisimleri suwdan aýyrmak, sanitar-tehniki enjamlaryny zeperlerden goramak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin ulanylýar. Süzgüçleri yzygiderli arassalamak, olaryň işleýşini dikeltmek üçin zerurdyr.


Beýleki komponentler

Ferma üçin suwy arassalamak elmydama diňe süzgüçli bolmak bilen kanagatlanyp bilmez. Maksadyna we zerurlygyna baglylykda suw arassalaýyş ulgamynyň beýleki umumy düzüm bölekleri:


1. Demiriň suwdan ýokary konsentrasiýasyny aýyrmak üçin ulanylýan demir aýyryjy. Demir erän bölünen ýa-da çözülmedik üçburç ýagdaýda bolup biler. Demir aýyryjy erän demirleri üçburç ýagdaýa okisleýär. Aerasiýa ýa-da himiki maddalar bu prosesi çaltlaşdyryp biler. Mikroskopik demir bölejikleri görnüşindäki hapalar ýörite süzgüçler bilen aýrylýar, demir aýyryjy marganesiň suwdaky konsentrasiýasyny hem azaltmaga ukyplydyr.


2. Magniý we kalsiý ionlarynyň konsentrasiýasyna baglylykda suwuň gatylygyny azaltmak üçin ýumşadyjy ulanylýar. Ion alyş-çalyş rezinleri kalsiý we magniý suwdan çykarmak, natriý bilen çalyşmak üçin ulanylýar. Softumşak suw tehnologiki enjamlaryň hyzmat möhletini ýokarlandyrmaga kömek edýär, sebäbi ýyladyş elementlerinde mineral ýataklary emele getirmeýär.


3. Işjeň uglerod bilen sorulýan süzgüçler suwdan ownuk hapalary aýyrmak we organoleptiki häsiýetlerini gowulandyrmak üçin ulanylýar. Işjeňleşdirilen uglerod wagtyň geçmegi bilen dykylýar we ters suw akymy bilen täzelenmegi talap edýär.


4. UV süzgüçleri suwdaky mikroorganizmleri öldürmek üçin ulanylýar. Ultramelewşe şöhle bilen suwy şöhlelendirmek bakteriýalaryň we wiruslaryň öýjük membranalaryny ýok edýär, ferma haýwanlaryny kesellerden goraýar.


5. Ters osmoz - suwy iň ýokary arassalamak. Ters osmoz ulgamyny saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar. Ilki bilen, maşgalaňyzyň her gün sarp edýän suwunyň mukdaryny kesgitlemeli. Bu size laýyk kuwwat we akym tizligi bolan ulgamy saýlamaga kömek eder. Şeýle hem, suwuň çeşmesini we aýyrmak isleýän aýratyn hapalaryňyzy göz öňünde tutuň. Käbir ters osmoz ulgamlary, ýörite süzgüç opsiýalaryny berip, belli bir hapalaýjylary nyşana alýan goşmaça süzgüçler ýa-da tapgyrlar bilen gelýär. Netijede, ulgamy gurmak we tehniki hyzmat talaplaryna üns beriň. Kynçylyksyz işlemek we uzak wagtlap işlemek üçin gurmak we goldamak aňsat ulgamy saýlaň.AquaCom

Hususan-da ferma we umuman oba hojalygy üçin suw arassalamak AquaCom-yň gowy görýän we nädip etmelidigini bilýär.


AquaCom ROnin seriýasyndan kepillik we mugt hyzmat bilen ferma ýa-da teplisa üçin ýokary hilli we ygtybarly suw arassalaýyş ulgamlaryny satyn almaly bolsaňyz, AquaCom dolandyryjylaryna özüňize amatly görnüşde ýüz tutuň. AquaCom hünärmenleri, suwuňyza mugt diagnostika berip bilerler.

Bary ýogy dükanymyza jaň etmeli, ýazmaly ýa-da baryp görmeli.


3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page