top of page

Adamlaryň suw süzgüçlerinden gorkmagynyň 5 sebäbi


Dürli adamlaryň suw süzgüçlerini ulanmazlygynyň köp sebäbi bar. Käbir adamlar artykmaçlyklaryndan bihabar, käbirleri bolsa netijesiz ýa-da gymmat diýip hasaplaýarlar. Bu makalada bu adamlaryň bäş görnüşine we bu adamlaryň suw süzgüçlerini ulanmagy halamaýandyklaryna we şol bir wagtyň özünde-de mifleri ýok etmäge synanyşjak sebäplerine serederis.

1. Suw süzgüçleri gymmat

AquaCom süzgüçlerini hiç wagt ulanmadyklaryň köpüsi suw süzgüçleriniň gaty gymmatdygyna ynanýarlar. Emma çüýşeli suw ýa-da eltip bermek üçin näçeräk pul sarp edýändigiňize göz aýlanyňyzda, suw süzgüçleriniň uzak möhletleýin tygşytly çözgütdigi belli bolýar. Mundan başga-da, bedenimiz diňe gowulara mynasyp, şonuň üçin süzgüçde maýa goýmak saglygyňyza maýa goýumdyr.

2. Suw süzgüçleri netijesiz

Maglumat berilmedik “kämilleşdirjiler” suw süzgüçleriniň netijesizdigine we ähli howply hapalary suwdan çykaryp bilmejekdigine ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, AquaCom ters osmoz süzgüçleri, hlor, gurşun we mikroblar ýaly ähli hapalaýjy maddalaryň 99% -ini aýryp biler. Hawa, suw süzgüçleri saglygyňyza zyýan bermeýän arassa suw almagyň ygtybarly usulydyr.3. Suw süzgüçlerini ulanmak kyn


“Çylşyrymlylar” suw süzgüçleriniň ulanylmagynyň kyndygyny we ýörite bilimleri we endikleri talap edýändigini anyk bilýärler. Aslynda, suw süzgüçleriniň köpüsini ulanmak gaty aňsat we ýörite hünärleri talap etmeýär. Diňe süzgüçi guruň we öndürijiniň görkezmelerine eýeriň, ýa-da has aňsat, AquaCom-a jaň ediň (bizde mugt gurnama we hyzmat bar). Bu kyn däl!
4. Suw süzgüçleri köp ýer tutýar

"Minimalistler" suw süzgüçlerini ulanmaýarlar, sebäbi olar gaty köp ýer tutýarlar. Emma krana ýa-da suw çüýşesine gurnap boljak ykjam süzgüçler bar. Öýüňizde ýa-da ofisiňizde islendik ýere laýyk gelýän süzgüç tapyp bilersiňiz, şonuň üçin bu argument suw süzgüçlerinden gaça durmaga sebäp bolmaly däldir.5. Süzgüçdäki suwuň tagamy we ysy ýok

Goňşy gapydaky “gurme” suw süzgüçlerini halamaýar, sebäbi süzülen suwuň tagamynyň ýa-da ysynyň ýokdugyna ynanýarlar. Aslynda, suw süzgüçleri suwdan hlor we beýleki hapalary aýyrmak bilen suwuň tagamyny we ysyny (aslynda arassa suwuň ysy bolmaly däl) gowulaşdyryp biler. Eger goşmaça tagamly (ýa-da birden ysly) suwy has gowy görýän bolsaňyz, AquaCom süzgüçleri ýörite remineralizasiýa kartrijiniň üsti bilen dürli tagam goşundylaryny goşup biler (ýöne ys bermez, arassa suw yssyz bolmaly).


Suw süzgüçleri sagdyn durmuş ýörelgesini saklamagyň möhüm tarapy we adamlaryň ulanmagy halamamagynyň bäş sebäbi hem mif. Suw süzgüçleri diňe bir uzak möhletli tygşytly çözgüt däl, eýsem saglygyňyza zyýan bermeýän arassa suw almagyň aňsat usulydyr.


Mifleriň we stereotipleriň diňe bedeniňiz üçin iň gowularyny almagyna päsgel bermäň. Arassa suw saglyga we abadançylyga deňdir we siz has gowusyna mynasypsyňyz!

P.S. Ýeri gelende aýtsak, ýakynlaryňyzy her gün ýatda saklajak sowgat bilen begendirmegiň wagty geldi!


✅BIZ arzanlasyş bilen suw süzgüçleriniň birnäçe modellerini hödürleýäris, olaryň hersi kwartira we jaý üçin amatly bolup biler. Özüňiz we maşgalaňyz üçin iň oňat warianty tapmak üçin baglanyşyklara eýeriň.🛠️Gurmak, 🛎️tehniki hyzmat etmek, 🔁kartridžleri çalyşmak we abatlamak - 🎁 MUGT.

👍Berlen kepillikden başga-da, süzgüç hemişe mugt hyzmat bilen üpjün edilýär.


ℹ️ Ähli maglumatlary ☎️ (863) 48-11-10 jaň edip öwrenip bilersiňiz (operator size iň oňat warianty saýlamaga kömek eder we zerur bolsa şertleriňize we býudjetiňize laýyk goşmaça wariantlary tapar)!

☕Kafe we ​​restoranlarda “AquaCom Bistro” atly ýörite modelimiz bar, operatordan soraň.🧊 AquaCom — arassa suwuň ussady! ☎️ (863) 48-11-77 📧 aquacom.tm@gmail.com 📸 AquaCom.TM 🌐 http://www.aquacom-tm.com/


P.S. Indi kran suwundaky zyýanly duzlardan nädip goramalydygyny bilýärsiňiz.

Käbirleri netijeleri bilen göreşýär, käbirleri umyt baglaýar.

Siz bolsa, ýöne AquaCom-a jaň edip, meseleleri bir gezek çözýän adam bolup bilersiňiz.
1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page